Въведение

Като международна семейна компания, която работи от много години, ние вярваме, че е важно да се ползваме с доверието на нашите бизнес партньори, служители и обществеността. Нашата репутация се гради върху поведението на всеки един служител, поради което настояваме те да действат по етично безупречен и законосъобразен начин. Ние се ангажираме да изпълняваме отговорностите си към нашите бизнес партньори и служителите ни по целия свят.

Рамка за нашите действия

Съответствието - спазването на приложимите закони, наредби, стандарти и насоки - е в основата на нашите действия. Спазването на правилата е даденост. Считаме за свой дълг категорично да отхвърлим извършването на дейност или сключването на сделка, ако има и най-малкото подозрение, че тя не е в съответствие с тези правила. За да дадем на нашите бизнес партньори и служители представа за нашето разбиране за ценностите и закона, имаме Кодекс за поведение и други насоки, които служат като задължителни стандарти за действията на нашите служители. Тези насоки за спазване на правилата осигуряват рамка за другите по-подробни разпоредби.

Нашата структура за спазване на правилата

Нашите акционери и ръководство се ангажират да спазват стриктно приложимите закони, разпоредби, стандарти и насоки. За да сме сигурни, че това се случва в цялата група на ХЕЛУКАБЕЛ, ние въведохме следния "кръг на съответствие":

Кръг на съответствие

Превенция:

Чрез вътрешни насоки, комуникация, съвети и обучение служителите научават какво поведение се очаква от тях. Служителите могат по всяко време да потърсят съвет за тълкуване на Кодекса за поведение и други разпоредби от Службата за съответствие.

Разпознаване:

Спазването на правилата се следи редовно чрез вътрешни, а в някои случаи и чрез външни проверки на съответствието.

Уведомяването на Службата за съответствие от страна на служителите или външните бизнес партньори за неправомерно поведение или потенциално нарушение е не само добре дошло, но и изрично насърчавано по всяко време и ни помага, като учеща се компания, да направим необходимите подобрения. Информацията се третира поверително и подателят на сигнала не трябва да се страхува от каквито и да било последствия от подаването на сигнала. Прилагаме принципа, че никой не трябва да търпи каквито и да било вреди в нашата компания в резултат на спазването на закона и нашите стандарти за съответствие.

Подайте сигнал: Система за подаване на сигнали за нередности "Изкажете се"

Отговорете:

Хелукабел иска да бъде привлекателен работодател и надежден бизнес партньор. Искаме постоянно да развиваме и подобряваме нашите процеси и нашето поведение. Ако при прегледа на съответствието бъдат установени оплаквания или дори нарушения, Хелукабел се ангажира да реагира по подходящ начин, да подобри съответните процеси и да накаже потенциалните нарушения.

В заключение бихме искали да цитираме Робърт Бош, който много добре обобщава нашето разбиране за съответствие:

"В дългосрочен план честният и справедлив подход към правенето на бизнес винаги ще бъде най-печелившият." Робърт Бош (1921 г.)