Декларация за поверителност на данните

Добре дошли на уебсайта на ХЕЛУКАБЕЛ и ви благодарим за интереса към нашата компания и нашите продукти и услуги. Ние се грижим за защитата на Вашите лични данни по време на тяхното събиране, обработване и използване в хода на Вашето посещение на нашия уебсайт.

Настоящата политика за поверителност не се прилага за уебсайтове на други страни, дори ако към тях има препратки на уебсайта на ХЕЛУКАБЕЛ.

Обработката на лични данни, като имена, адреси, имейл адреси и телефонни номера, винаги се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС, както и с всички национални разпоредби за защита на данните, на които ХЕЛУКАБЕЛ е подчинена. Целта на тази политика за поверителност е да информира обществеността за вида, обхвата и целта на събирането, използването и обработката на лични данни от нашата компания. Освен това тази политика за поверителност информира субектите на данни за техните права.

В качеството си на администратор, отговорен за обработката на данни, ХЕЛУКАБЕЛ е въвела множество технически и организационни мерки, за да направи защитата на личните данни, обработвани чрез този уебсайт, възможно най-безпроблемна. Въпреки това предаването на данни по интернет има някои присъщи слабости, така че не може да се гарантира абсолютна защита. По тази причина субектите на данни имат право да използват други средства за предаване на лични данни към нас, например по телефона.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на ХЕЛУКАБЕЛ се основава на условията, определени от европейския издател на директиви и наредби в Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR). Нашата политика за защита на личните данни трябва да бъде лесна за четене и разбиране както за обществеността, така и или за нашите клиенти и бизнес партньори. За тази цел бихме искали първо да обясним някои термини.

В тази политика за поверителност се използват следните термини и определения:

а) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице ("субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

б) Субект на данни

Субект на данни е всяко идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице, чиито лични данни са били обработени от администратора.

в) Обработка

Обработка означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват с лични данни или с набори от лични данни, независимо дали с автоматични средства или не, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

д) Профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, състояща се в използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с резултатите от работата на това физическо лице, икономическото му положение, здравето, личните му предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

е) Псевдонимизация

Псевдонимизация означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат отнесени към конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се отнасят към идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

ж) Контрольор

Контрольор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни. Когато целите и средствата на това обработване се определят от правото на Съюза или на държава членка, контрольорът или конкретните критерии за неговото назначаване могат да бъдат предвидени в правото на Съюза или на държава членка.

з) Процесор

Процесор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

и) Получател

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно запитване в съответствие с правото на Съюза или на държава членка, не се считат за получатели.

к) Трета страна

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или структура, различни от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни са оправомощени да обработват лични данни.

л) Съгласие

Съгласието на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, с което той чрез изявление или ясно потвърждаващо действие изразява съгласието си с обработването на свързаните с него лични данни.

Администраторът по смисъла на Общия регламент за защита на данните, както и на други закони и разпоредби за защита на данните, приложими в Европейския съюз, е:

 • ХЕЛУКАБЕЛ България ЕООД
 • бул. "Проф. Цветан Лазаров" №71
 • 1582 София, България
 • Тел.: +359 888 18 96 38
 • Ел. поща: info@helukabel.bg

За да ви предоставим цялостна функционалност на нашия уебсайт, да направим използването му по-удобно и да оптимизираме нашите предложения, ние използваме така наречените "бисквитки" или подобни технологии. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство или на неговия твърд диск, свързани са с използвания от Вас браузър и чрез тях определена информация се предава на иницииращия доставчик. Бисквитките не могат да стартират програми или да прехвърлят вируси на Вашето крайно устройство. Ние използваме бисквитки за различни цели и с различни функции. Правим разлика между това дали бисквитката е технически необходима, колко дълго се съхранява и използва и дали се задава от самия ни уебсайт или от трети страни.

Използваме специфични бисквитки, защото те са абсолютно необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт и неговите функции (съществени бисквитки). Тези "бисквитки" се задават автоматично, когато осъществявате достъп до нашия уебсайт или до конкретна функция, освен ако не сте забранили задаването на "бисквитки" чрез съответните настройки в браузъра си. За разлика от тях несъществените "бисквитки" (напр. в областта на статистиката) се задават, за да подобрят например комфорта и ефективността на нашия уебсайт или да съхранят определени настройки, направени от вас. Използваме такива "бисквитки" и за определяне на информация за честотата на използване на определени области на нашия уебсайт, за да можем в бъдеще да ги адаптираме по-добре към вашите нужди.

Повечето "бисквитки" са необходими само за времето на текущото ви повикване за услуга или сесия и впоследствие се изтриват или губят своята валидност, когато напуснете нашия уебсайт или текущата ви сесия изтече. Само понякога "бисквитките" се съхраняват за по-дълъг период от време, например, за да ви разпознаят и да изтеглят запаметените настройки, когато отново посетите нашия уебсайт по-късно. В такива случаи "бисквитките" се изтриват автоматично след предварително определен период, който може да варира в зависимост от вида на "бисквитката" и нейната функция, когато посетите страницата или домейна, който е задал "бисквитката".

Бисквитките на трети страни се задават и използват от други субекти или уебсайтове, като например доставчици на инструменти за уеб анализ. Допълнителна информация за инструментите за уеб анализ и измерването на обхвата (анализ и производителност) е предоставена в следващите раздели на тази политика за поверителност. Доставчиците на трети страни могат също така да използват "бисквитки" за показване на реклами или интегриране на съдържание от социални медийни мрежи (маркетингови "бисквитки").

Приемането на "бисквитките", докато използвате нашия уебсайт, не е задължително. Ако не желаете да разрешите използването на "бисквитки", можете да откажете или да оттеглите съгласието си в нашия банер за "бисквитки" или да предотвратите съхраняването на "бисквитки" на крайното си устройство чрез съответните настройки в браузъра си. Моля, имайте предвид, че това може да ограничи функционалността и обхвата на нашия уебсайт. Можете да изтриете съхранените бисквитки по всяко време в системните настройки на браузъра си.

Уебсайтът на ХЕЛУКАБЕЛ събира определено количество данни или информация при всяко посещение на уебсайта от субект на данни или автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Видовете данни, които могат да бъдат събрани, са: (1) видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който системата за достъп отива на нашия уебсайт (наричани препратки), (4) подстраниците, които са достъпни на нашия уебсайт от системата за достъп, (5) датата и часът на достъп до уебсайта, (6) адресът на интернет протокола (IP), (7) доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и (8) други подобни данни и информация, които се използват за защита срещу атаки срещу нашите ИТ системи.

ХЕЛУКАБЕЛ не прави никакви заключения за субекта на данните при използването на тези общи данни и информация. Вместо това тази информация е необходима, за да (1) предоставим правилно съдържанието на нашия уебсайт, (2) оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт и рекламата за него, (3) осигурим дългосрочна функционалност на нашите ИТ системи и технологията на нашия уебсайт и (4) предоставим на правоприлагащите органи необходимата информация в случай на кибератака. Тези анонимно събрани данни и информация се оценяват от ХЕЛУКАБЕЛ, от една страна, статистически, а от друга - с цел подобряване на защитата и сигурността на данните в нашето дружество и осигуряване на оптимално ниво на защита на обработваните от нас лични данни. Анонимните данни от лог-файловете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора. Този процес на регистрация включва събиране на лични данни. Кои лични данни се разкриват на администратора, може да се види на страницата за регистрация. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват изключително за целите на вътрешната обработка при администратора. Администраторът може да разкрие данните на един или няколко обработващи лични данни, като например транспортни услуги, които на свой ред ще използват личните данни изключително за вътрешни процеси, свързани с целите на администратора.

При регистрация на уебсайта на администратора се съхраняват IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данните, както и датата и часът на регистрацията. Тези данни се съхраняват, тъй като са необходими за предотвратяване на злоупотреби с нашите услуги, както и за разследване на потенциални престъпления, ако е приложимо. В резултат на това съхраняването на тези данни е необходимо за защита на администратора. Тези данни няма да бъдат разкривани на трети страни, освен ако не съществува законово задължение за такова разкриване или разкриването е за целите на наказателното преследване.

Регистрацията на субекта на данните, при която той доброволно разкрива лични данни, дава възможност на администратора да предлага на субекта на данните съдържание или услуги, които поради своето естество могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Регистрираните лица могат по всяко време да променят личните данни, разкрити по време на регистрацията им, или да поискат тяхното изтриване от хранилищата за данни на администратора.

При поискване администраторът ще информира всеки субект на данни по всяко време за това кои лични данни са били съхранени по отношение на субекта на данни. Освен това администраторът ще коригира или изтрие личните данни при поискване или уведомление от страна на субекта на данните, освен ако това не е забранено от законовите изисквания за съхранение. Длъжностното лице по защита на данните, посочено в настоящата политика за защита на личните данни, ще бъде на разположение като лице за контакт за субектите на данни в този контекст.

На уебсайта на ХЕЛУКАБЕЛ има възможност за абониране за нашия фирмен бюлетин. Кои лични данни се предават на администратора по време на абонамента за бюлетина, може да се види на екрана за абонамент.

ХЕЛУКАБЕЛ използва информационен бюлетин за периодично изпращане на известия за офертите и продуктите на компанията до клиенти и бизнес партньори. Субектите на данни могат да получават информационния бюлетин на нашата компания само ако (1) имат валиден адрес на електронна поща и (2) се абонират за бюлетина. По законови причини на адреса на електронна поща, предоставен от субекта на данните при първоначалното абониране за бюлетина, се изпраща съобщение за потвърждение (метод на двойно съгласие). Това съобщение за потвърждение се използва, за да се провери дали собственикът на адреса на електронна поща, в качеството си на субект на данните, е разрешил абонамента за бюлетина.

По време на абонамента за бюлетина съхраняваме и IP адреса, присвоен от доставчика на интернет услуги (ISP) на компютърната система, използвана от субекта на данните по време на абонамента, както и датата и часа на абонамента. Събирането на тези данни е необходимо за проследяване на (потенциална) злоупотреба с електронния адрес на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи като правна гаранция за администратора.

Личните данни, събрани по време на абонамента за бюлетина, се използват само за изпращане на нашия бюлетин. Освен това на абонатите на бюлетина може да се изпращат известия по електронна поща, ако това е необходимо за функционирането на услугата за бюлетин и свързаните с нея процеси на регистрация, какъвто може да бъде случаят в случай на промени в офертата на бюлетина или в техническите обстоятелства. Личните данни, събрани по време на абонамента за бюлетина, няма да бъдат разкривани на трети страни. Субектът на данните може да прекрати абонамента за бюлетина по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, дадено от субекта на данните за целите на изпращането на бюлетина, може да бъде оттеглено по всяко време. Всеки бюлетин съдържа връзка за оттегляне на съгласието. Освен това потребителите могат да се откажат от абонамента за бюлетина директно на уебсайта на администратора или да уведомят администратора по друг начин.

Информационните бюлетини на ХЕЛУКАБЕЛ съдържат пиксели за проследяване. Пикселът за проследяване е миниатюрна графика, която се вгражда в имейли, изпратени в html формат, за да се даде възможност за записване и анализ на регистрационни файлове. Това дава възможност за статистическа оценка на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Вграденият пиксел за проследяване позволява на ХЕЛУКАБЕЛ да установи дали и кога е било отворено дадено електронно писмо и кои от връзките в електронното писмо са били отворени от субекта на данните.

Личните данни, събрани чрез пикселите за проследяване, се съхраняват и оценяват от администратора с цел оптимизиране на изпращането на бюлетини и по-добро адаптиране на съдържанието на бъдещите бюлетини към интересите на субектите на данни. Такива лични данни не се разкриват на трети страни. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят съгласието си, което е било дадено отделно чрез процес на двойно съгласие. Администраторът изтрива такива лични данни, когато съгласието е оттеглено. ХЕЛУКАБЕЛ автоматично тълкува отписването от бюлетина като оттегляне на съгласието.

За да се спазят законовите изисквания, уебсайтът на ХЕЛУКАБЕЛ съдържа информация, която дава възможност за бърз контакт с нашата компания, както и за директна комуникация с нас. Това включва обща електронна поща за контакт (адрес на електронна поща). Ако субектът на данните се свърже с администратора чрез електронна поща или формуляр за контакт, личните данни, предоставени от субекта на данните, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, които субектът на данните доброволно е предал на администратора, се съхраняват за целите на обработката или за връзка със субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни. За предаването на такива данни се използва технология за SSL криптиране. Възможностите за контакт са:

 • Онлайн формуляр за изтегляне на файлове
 • Поръчка на каталог
 • Обратна връзка за барабан

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субектите на данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целта на съхраняването на данните, или както е предвидено от европейския законодател на директиви и наредби или други законодателни органи в законовите и подзаконовите актове, които се прилагат спрямо администратора.

Личните данни стават недостъпни или се изтриват в съответствие с приложимите закони и разпоредби, когато целта на съхранението на данните вече не съществува или когато изтече срокът за съхранение, определен от европейския законодател на директиви и наредби или друг законодателен орган.

а) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, определено от Европейския издател на директиви и наредби, да поиска от администратора потвърждение дали администраторът обработва лични данни, свързани със субекта на данни. Субектите на данни, които желаят да се възползват от това право на потвърждение, могат да се свържат с нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко време.

б) Право на достъп

Всеки субект на данни има право, определено от Европейския издател на директиви и наредби, да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и когато това е така, достъп до личните данни и до следната информация, както и копие от тази информация. Освен това европейският издател на директиви и наредби е предоставил на субекта на данните право на информация по отношение на следните въпроси:

 • Целите на обработката
 • Категориите на съответните лични данни
 • Получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получателите в трети държави или международни организации
 • Когато е възможно, предвиденият период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период
 • Съществуването на право да се поиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се възрази срещу такова обработване
 • Правото на подаване на жалба до надзорен орган
 • Когато личните данни не са събрани от субекта на данните: всяка налична информация относно източника на данните
 • Наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи - смислена информация за използваната логика, както и за значението и предвидените последици от това обработване за субекта на данните.
Субектът на данни има право и на информация за това дали личните данни са били предадени на трета държава или международна организация. Ако случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде информиран и за подходящите гаранции, свързани с предаването.

Субектите на данни, които желаят да се възползват от това право на информация, могат да се свържат с нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко време.

в) Право на коригиране

Субектът на данни има право, определено от европейския законодател на директиви и наредби, да получи от администратора коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до него, без ненужно забавяне. Като се вземат предвид целите на обработването, субектът на данните има право да поиска попълване на непълните лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Субектите на данни, които желаят да се възползват от това право на коригиране, могат да се свържат с нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко време.

г) Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Субектът на данните има право, определено от Европейския законодател на директиви и наредби, да получи от администратора изтриване на личните данни, отнасящи се до него, без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие личните данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания:

 • Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
 • Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработването съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, и когато няма друго правно основание за обработването.
 • Субектът на данните възразява срещу обработката съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД и няма надделяващи законни основания за обработката, или субектът на данните възразява срещу обработката съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД.
 • Личните данни са били обработени незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от ОРЗД.
Ако се прилага някоя от горепосочените причини и субектът на данните желае да поиска изтриване на личните данни, съхранявани от ХЕЛУКАБЕЛ, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора (вж. раздел 2). Това лице незабавно гарантира, че искането за изтриване ще бъде изпълнено незабавно.

Когато ХЕЛУКАБЕЛ е направила личните данни публично достояние и е задължена съгласно член 17, параграф 1 от GDPR да изтрие личните данни, нашето дружество, в ролята си на администратор и като взема предвид наличните технологии и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира администраторите, които обработват личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всякакви връзки към тези лични данни, копия или реплики на тези лични данни. Длъжностното лице по защита на данните на ХЕЛУКАБЕЛ или друг служител ще предприеме необходимите стъпки във всеки отделен случай.


д) Право на ограничаване на обработването

Всеки субект на данни има правото, определено от европейския законодател на директиви и наредби, да получи от администратора ограничаване на обработката, когато се прилага едно от следните условия:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.
 • Обработката е незаконна и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване.
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те са необходими на субекта на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред тези на субекта на данните.
Когато се прилага някоя от горепосочените предпоставки и субектът на данните желае да получи ограничаване на личните си данни, съхранявани в ХЕЛУКАБЕЛ, субектът на данните може да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко време. Длъжностното лице по защита на данните на ХЕЛУКАБЕЛ или друг служител ще инициира ограничаването на обработката.

е) Право на преносимост на данните

Всеки субект на данни има право, определено от европейския законодател на директиви и наредби, да получи личните данни, отнасящи се до него, които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Субектът на данните има също така право да предаде тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора, на когото са предоставени личните данни, когато обработването се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и обработването се извършва с автоматични средства, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора.

Освен това при упражняване на правото на преносимост на данните съгласно чл. 20, параграф 1 от GDPR, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от администратор към друг администратор, когато това е технически осъществимо и когато това не засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.

За да упражни правото си на преносимост на данните, субектът на данните може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните, назначено от ХЕЛУКАБЕЛ, по всяко време.

ж) Право на възражение

Субектът на данните има право, определено от европейския законодател на директиви и наредби, да възрази по всяко време, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или е) от GDPR. Това се отнася и за профилиране, основано на тези разпоредби.

Когато е подадено възражение, ХЕЛУКАБЕЛ няма да обработва повече личните данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато ХЕЛУКАБЕЛ обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, за такъв маркетинг. Това включва и профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако субектът на данните възрази срещу обработването за целите на директния маркетинг, то ХЕЛУКАБЕЛ повече няма да използва личните данни за тези цели.

Когато ХЕЛУКАБЕЛ обработва лични данни за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от GDPR, субектът на данните, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, има право да възрази срещу обработването на лични данни, които го засягат, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се свърже директно с длъжностното лице по защита на данните на ХЕЛУКАБЕЛ или с друг служител. В контекста на използването на услуги на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО субектът на данните може да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани средства, използвайки технически спецификации.

з) Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Субектът на данните има право, определено от Европейския законодател на директиви и наредби, да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за него или го засяга по подобен начин в значителна степен, освен ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора и в което също така са предвидени подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението е (1) необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратор на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, тогава ХЕЛУКАБЕЛ прилага подходящи мерки, за да гарантира правата и свободите на субекта на данните и законните му интереси, най-малко правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

Ако субектът на данните желае да упражни правата си, свързани с автоматизираното вземане на решения, той може да се обърне към нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко време.

и) Право на оттегляне на съгласието за обработване

Субектът на данните има право, определено от европейския законодател на директиви и наредби, да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време.

Ако субектът на данните желае да упражни правото си на оттегляне на съгласието, той може да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко време.

Администраторът събира и обработва лични данни на кандидатите за целите на процедурата за кандидатстване. Обработката може да се извършва по електронен път. Такъв е случаят по-специално, когато кандидатът предава документите за кандидатстване на администратора по електронен път, напр. чрез електронна поща или формуляр, предоставен на уебсайта. Ако администраторът сключи трудов договор с кандидата, прехвърлените данни се съхраняват за целите на изпълнението на трудовото правоотношение при спазване на приложимите закони и разпоредби. Ако администраторът и кандидатът не сключат трудов договор, тогава документите за кандидатстване се изтриват автоматично не по-късно от два месеца след уведомяването на кандидата, освен ако администраторът има други законни интереси да не изтрива данните.

Използваме рекламните мерки на компанията Meta, бивша Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).

Плъгини на Facebook: При всяко извикване на някоя от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от нас и на който е интегриран плъгин на Facebook, интернет браузърът на системата за информационни технологии на потребителя (наричан по-нататък също "субект на данните") автоматично се подканва от съответния плъгин на Facebook да покаже съответния плъгин на Meta за изтегляне на Facebook. Пълен преглед на всички Facebook плъгини можете да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. По време на тази техническа процедура Meta получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Meta открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните и за целия период на престоя му на нашия уебсайт коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните. Тази информация се събира от приставката на Facebook и се присвоява от Meta към съответния Facebook акаунт на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху някой от интегрираните в нашия уебсайт бутони на Facebook, като например бутона "Харесва ми", или ако субектът на данните изпрати коментар, Meta присвоява тази информация към личния потребителски профил във Facebook на субекта на данните и съхранява личните данни.

Meta получава информация чрез приставката на Facebook, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, когато субектът на данни е влязъл във Facebook по време на извикването на нашия уебсайт; това се случва независимо дали субектът на данни е кликнал върху приставката на Facebook или не. Ако такова предаване на информация към Meta не е желателно за субекта на данните, той може да предотврати предаването, като излезе от своя Facebook акаунт преди да се извърши повикване към нашия уебсайт.

Пиксел на Facebook: Чрез интегрирането на така наречения "Facebook Pixel" на нашия уебсайт можем също така да показваме нашите рекламни дейности ("реклами") на потребителите на нашия уебсайт и на социалната мрежа Facebook и да измерваме и оценяваме техните успехи ("проследяване на конверсиите").

Използваме и функцията за ремаркетинг "Custom Audiences", която също използва "Facebook Pixel" и показва реклами, базирани на интереси, когато посещавате нашия уебсайт или други уебсайтове, които също са интегрирали "Facebook Pixel". Това ни позволява да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас, за да направим нашия уебсайт по-интересен за Вас и да рекламираме нашата оферта.

Благодарение на използваните маркетингови инструменти браузърът ви установява директна връзка с мета сървъра, когато посещавате нашия уебсайт - след като сте дали съгласието си. Ние нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, събрани от Meta чрез използването на този инструмент, и затова представяме известните ни процеси: Чрез интегрирането на пиксела на Facebook Meta получава информация, че сте посетили съответния уебсайт на нашия уебсайт или сте кликнали върху реклама от нас. Ако сте регистрирани в услуга на Meta, Meta може да присвои посещението към вашия акаунт. Дори да не сте регистрирани в платформата Facebook или да не сте влезли в нея, възможно е доставчикът да открие Вашия IP адрес и други идентификационни характеристики и да ги използва за създаване на Вашия профил.

Правното основание за обработката на вашите данни е чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR, т.е. интегрирането се извършва само след дадено от вас съгласие. Оттеглянето на съгласието Ви е възможно по всяко време, без това да засяга допустимостта на обработката до момента на оттеглянето. Най-лесният начин да оттеглите съгласието си е чрез нашия банер за бисквитки. Освен това влезлите в системата потребители могат да направят възражение директно пред доставчика или под следния линк: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Можете също така да деактивирате съответната опция в системните настройки на вашия браузър. Можете да изтриете съхранените бисквитки по всяко време в системните настройки на браузъра си. Вашите данни ще бъдат съхранявани, докато са необходими за съответната цел или докато не сте възразили срещу съхраняването на Вашите данни или не сте оттеглили съгласието си.

Събраната информация се съхранява на сървъри на Meta, включително в САЩ като опасна трета страна. За тези случаи доставчикът е наложил стандарт, който съответства на бившия Щит за защита на личните данни между ЕС и САЩ, и е обещал да спазва законите за защита на данните, приложими към международния трансфер на данни. С Facebook сме договорили и т.нар. стандартни клаузи за защита на данните, чиято цел е да се спазва адекватно ниво на защита на данните в трети държави.

За повече информация относно обработката на данни в Meta, моля, посетете: www.facebook.com/about/privacy.

Администраторът е интегрирал компонента Google Analytics (с функция за анонимност) на този уебсайт. Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът означава събиране и оценка на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Наред с други неща, услугата за уеб анализ събира данни за уебсайта, от който субектът на данни е дошъл на нашия уебсайт (известни като "препращащи лица"), кои подстраници на нашия уебсайт са били посетени, както и колко често и колко дълго е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайта и за анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Компонентът на Google Analytics се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Администраторът използва разширението "_gat._anonymizeIp" за уеб анализ чрез Google Analytics. Това разширение съкращава и анонимизира IP адреса на интернет връзката на субекта на данните, ако достъпът до нашия уебсайт е от държава - членка на Европейския съюз, или друга държава, която е страна по Договора за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Analytics е да се анализират потоците от посетители на нашия уебсайт. Google използва получените данни и информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейностите на нашите уебстраници и за извършване на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Analytics поставя "бисквитка" в ИТ системата на субекта на данни. Какво представляват "бисквитките" е обяснено по-горе. Поставянето на бисквитката позволява на Google да извършва анализ на използването на нашия уебсайт. При всеки достъп до отделна страница на този уебсайт, която се управлява от администратора и на която е интегриран компонентът Google Analytics, компонентът Google Analytics кара интернет браузъра в ИТ системата на субекта на данните да прехвърля данни към Google за онлайн анализ. Като част от този технически процес Google получава знания за лични данни, като например IP адреса на субекта на данните, които Google използва, наред с други неща, за проследяване на произхода на посетителите и кликванията и за изчисляване на комисиони.

Бисквитките се използват за съхраняване на лични данни, като например времето на достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашите уебстраници тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, които са събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Както е обяснено по-горе, субектът на данни може да настрои своя уеб браузър така, че да блокира поставянето на "бисквитки" от нашия уебсайт и по този начин да възрази срещу поставянето на "бисквитки" за постоянно по всяко време. Такава настройка на уеб браузъра ще попречи на Google да постави бисквитка в информационната система на субекта на данните. Освен това бисквитките, зададени от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време с помощта на уеб браузър или друг софтуер.

Субектът на данните има също така възможност да възрази срещу събирането на тези данни, генерирани от Google Analytics за използването на уебсайта, както и срещу обработката на тези данни от Google, като по този начин ги предотврати. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли и инсталира добавка за браузър от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Тази добавка за браузър информира Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни или информация за посещенията на уебсайтовете не могат да се предават на Google Analytics. Google тълкува инсталирането на добавката за браузър като възражение. Ако информационната система на субекта на данни бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данни трябва да инсталира отново добавката за браузър, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката за браузър е деинсталирана или деактивирана от субекта на данните или от друго лице в неговия домейн, е деинсталирана или деактивирана, добавката за браузър може да бъде инсталирана отново или активирана отново.

Повече информация и актуалната политика за защита на личните данни на Google са достъпни на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics е обяснен под тази връзка https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

Администраторът е интегрирал Google AdWords на този уебсайт. Google AdWords е услуга за интернет реклама, която позволява на рекламодателите да поставят реклами в резултатите от търсенето в Google и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords дава възможност на рекламодателите да определят предварително определени ключови думи, чрез които рекламата се показва в резултатите от търсенето на Google само ако потребителят достигне до резултат от търсенето, който е релевантен на ключовата дума. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват с помощта на автоматичен алгоритъм и с оглед на предварително определените ключови думи на уебсайтове, свързани с темата.

Google AdWords се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на използването на Google AdWords от наша страна е да рекламираме нашия уебсайт, като поставяме подходящи реклами на уебсайтовете на компании от трети страни и в резултатите от търсенето в Google, както и да позволим на компании от трети страни да рекламират на нашия уебсайт.

Ако даден субект на данни попадне на нашия уебсайт чрез реклама в Google, Google поставя в информационната система на субекта на данни нещо, наречено "бисквитка за конвертиране". Какво представляват "бисквитките" е обяснено по-горе. Бисквитката за преобразуване става невалидна след тридесет дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Докато срокът на валидност на "бисквитката" не изтече, "бисквитката" за конвертиране се използва за проследяване на това дали са били посещавани определени подстраници на нашия уебсайт, напр. количката за пазаруване в нашата система за онлайн магазини. Бисквитката за конвертиране може да се използва както от нас, така и от Google, за да се проследи дали субект на данни, който е дошъл на нашия уебсайт чрез реклама в AdWords, е генерирал приходи, т.е. направил е или е отменил покупка.

Данните и информацията, събрани от бисквитките за конвертиране, се използват от Google за генериране на статистически данни за посетителите на нашия уебсайт. Статистическите данни за посетителите от своя страна се използват от нас за определяне на общия брой потребители, изпратени до нас чрез рекламите в AdWords, както и за определяне на успеха или неуспеха на съответната реклама в AdWords и за оптимизиране на нашите реклами в AdWords в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламни клиенти на Google AdWords получават информация от Google, с която субектът на данните може да бъде идентифициран.

Чрез "бисквитката" за конвертиране се съхранява лична информация, напр. за посетения от субекта на данните уебсайт. При всяко посещение на нашите уебстраници личните данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, които са събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Както е обяснено по-горе, субектът на данни може да настрои своя уеб браузър така, че да блокира поставянето на "бисквитки" от нашия уебсайт и по този начин да възрази срещу поставянето на "бисквитки" за постоянно по всяко време. Такава настройка на уеб браузъра ще попречи на Google да постави бисквитка за конвертиране в ИТ системата на субекта на данни. Освен това бисквитките, поставени от Google AdWords, могат да бъдат изтрити по всяко време с помощта на уеб браузър или друг софтуер.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу рекламиране от Google, свързано с интереси. За целта субектът на данните трябва да влезе в линка www.google.de/settings/ads и да извърши желаните настройки там.

Повече информация и актуалната политика за защита на личните данни на Google са достъпни на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Администраторът е интегрирал компоненти на корпорацията LinkedIn в този уебсайт. LinkedIn е уеб-базирана социална мрежа, която дава възможност на своите потребители да се свързват със съществуващи бизнес контакти и да създават нови бизнес контакти. Повече от 400 милиона регистрирани лица в повече от 200 държави използват LinkedIn. Това прави LinkedIn най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уебсайтове в света.

LinkedIn се управлява от LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland отговаря за въпросите, свързани със защитата на данните извън САЩ.

При всеки достъп до нашия уебсайт, който е оборудван с компонент на LinkedIn (плъгин на LinkedIn), този компонент кара браузъра на субекта на данни да изтегли представяне на компонента на LinkedIn. Допълнителна информация за плъгините на LinkedIn е достъпна на адрес https://developer.linkedin.com/plugins. Като част от този технически процес LinkedIn научава коя действителна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данни.

Ако субектът на данни е влязъл в LinkedIn по същото време, тогава LinkedIn открива коя подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данни при всеки достъп до нашия уебсайт и през цялото времетраене на посещението или на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента на LinkedIn и се съпоставя от LinkedIn с профила на субекта на данни в LinkedIn. Ако субектът на данни кликне върху бутон на LinkedIn, интегриран на нашия уебсайт, тогава LinkedIn проследява тази информация до личния потребителски акаунт в LinkedIn на субекта на данни и съхранява тези лични данни.

Чрез компонента на LinkedIn, LinkedIn се уведомява, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, когато субектът на данни е влязъл в LinkedIn, докато посещава нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали субектът на данни е кликнал върху компонента на LinkedIn или не. Ако субектът на данни не желае тази информация да бъде предадена на LinkedIn, това може да бъде предотвратено, като излезе от профила си в LinkedIn преди да влезе в нашия уебсайт.

Под https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls , LinkedIn предлага възможност за отписване от електронна поща, текстови съобщения и насочена реклама, както и за управление на настройките на рекламата. Освен това LinkedIn използва партньори като Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame, които могат да задават бисквитки. Такива бисквитки могат да бъдат отхвърлени под https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Настоящата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Политиката за бисквитките на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

Нашият уебсайт използва технологията за броене на пиксели, предоставена от WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de), за да анализира поведението на посетителите. Във връзка с това се обработва IP адресът на посетителя. Обработката се извършва само с цел събиране на информация на базата на компанията, като например името на компанията. IP адресите на физическите лица се изключват от по-нататъшна обработка чрез бял списък. IP адресът не се съхранява в LeadLab при никакви обстоятелства.

При обработката на данни в наш изключителен интерес е да защитим правата на физическите лица. Нашият интерес при обработката на данни се основава на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. В нито един момент не е възможно от събраните данни да се правят заключения за лице, което може да бъде идентифицирано.

WiredMinds GmbH използва тази информация, за да създаде анонимни профили на използване на поведението на посетителите на нашия уебсайт. Данните, получени по време на този процес, не се използват за персонално идентифициране на посетителите на нашия уебсайт.

Изключване от проследяване (За да се гарантира, че WiredMinds LeadLab трайно ви изключва от проследяване, ще бъде зададена функционално необходима бисквитка)

На нашия уебсайт сме вградили видеоклипове от YouTube, които се хостват от YouTube, но могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. Всички тези видеоклипове са вградени в "разширен режим на поверителност", което означава, че според YouTube възпроизвеждането на даден видеоклип не се използва за персонализирана реклама за потребителя. Ние обаче нямаме влияние върху това.

За да се подобри защитата на вашите данни при посещение на нашия уебсайт, видеоклиповете първоначално се деактивират и вграждат с помощта на решение "2 кликвания" на страницата. Тази интеграция гарантира, че когато посещавате страница на нашия уебсайт, която съдържа такива видеоклипове, не се осъществява връзка със сървърите на Google. Едва когато активирате видеоклиповете, браузърът ви установява директна връзка със сървърите на Google.

С активирането на видеоклиповете YouTube получава информация, че сте посетили съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това се предават основни данни като IP адрес и времеви печат. Това се случва независимо дали YouTube предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли в системата, или няма потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат директно свързани с вашия акаунт. YouTube съхранява Вашите данни като профили на използване и ги използва за рекламиране, пазарни проучвания и/или персонализирано проектиране на своя уебсайт. Такава оценка се извършва по-специално (дори и за потребители, които не са влезли в системата), за предоставяне на персонализирана реклама и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт.

Правното основание за показването на видеоклипове е чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR, т.е. вграждането се извършва само с вашето съгласие. Ако не желаете бисквитките да се съхраняват на устройството ви и данните ви да се обработват от YouTube, можете да откажете или да оттеглите съгласието си.

Ако не желаете събраните данни да бъдат свързани с Вашия профил в YouTube, трябва да излезете от системата, преди да активирате видеоклиповете. Имате също така право да възразите срещу създаването на потребителски профили от YouTube, като за да упражните това право, трябва да се свържете с YouTube или Google, например на адрес https://about.google/contact-google/. Подробни инструкции за управление на собствените ви данни във връзка с продукти на Google можете да намерите на адрес https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Съхраняваме данните ви толкова дълго, колкото са ни необходими за съответната цел, освен ако не сте възразили срещу съхраняването на данните ви или не сте оттеглили съгласието си.

Събраната информация се съхранява на сървърите на Google, включително в САЩ, които понастоящем са несигурна трета държава. За такива случаи доставчикът е наложил стандарт, който съответства на бившия Щит за защита на личните данни между ЕС и САЩ, и е поел ангажимент да спазва приложимите закони за защита на данните при международен трансфер на данни. Също така сме договорили стандартни клаузи за защита на данните с YouTube, които имат за цел да осигурят адекватно ниво на защита на данните в третата държава.

За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от YouTube, моля, вижте политиката за поверителност на Google. Допълнителна информация за вашите права и възможности за защита на личните ви данни ще намерите и на адрес www.google.com/policies/privacy.

На този уебсайт използваме услугите на Google Maps. Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на уебсайта и ви дава възможност да използвате удобно функцията за карти.

Чрез показването на интерактивната карта Google получава информация, че сте достъпили съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това се предават основни данни, като IP адрес и времеви печат. Това се случва независимо от това дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли в системата, или няма потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат директно свързани с вашия акаунт. Google съхранява Вашите данни като профили на използване и ги използва за рекламиране, пазарни проучвания и/или персонализирано проектиране на своя уебсайт. Такава оценка се извършва по-специално (дори и за потребители, които не са влезли в системата), за предоставяне на персонализирана реклама и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт.

Правното основание за показването на интерактивната карта е чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR, т.е. интеграцията се извършва само с вашето съгласие. Ако не желаете данните ви да бъдат предавани на Google, можете да откажете или да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието Ви е възможно по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката до оттеглянето.

Ако не желаете събраните данни да бъдат свързани с Вашия профил в Google, трябва да излезете от системата, преди да посетите уебсайта. Имате също така право да възразите срещу създаването на потребителски профили, като за да упражните това право, трябва да се свържете с Google, например на адрес https://about.google/contact-google/. Подробни инструкции за управление на собствените ви данни във връзка с продуктите на Google можете да намерите на адрес https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Вашите данни се съхраняват, докато са необходими за съответната цел или докато не възразите срещу съхранението на данните си.

Събраната информация се съхранява на сървъри на Google, включително в САЩ, които са несигурна трета страна. За такива случаи доставчикът е наложил стандарт, който съответства на бившия Щит за защита на личните данни между ЕС и САЩ, и е поел ангажимент да спазва приложимите закони за защита на данните при международен трансфер на данни. Също така сме се договорили за стандартни клаузи за защита на данните с Google, които имат за цел да осигурят адекватно ниво на защита на данните в третата държава.

За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от Google, моля, вижте политиките за поверителност на Google. Допълнителна информация за вашите права и възможности за защита на личните ви данни ще намерите и на адрес www.google.com/policies/privacy.

Процесите, изискващи съгласие за конкретна цел на обработката, са правно основани на чл. 6.1 а от GDPR. Ако обработката е необходима за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, както може да се изисква за обработката на доставки или предоставянето на други услуги или възнаграждения, тогава обработката се основава на чл. 6.1, буква б) от GDPR. Същото важи и за стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, като например запитвания за или продукти или услуги. Ако нашето дружество е задължено по закон, който изисква обработване на лични данни, например за изпълнение на данъчните си задължения, тогава обработването се основава на чл. 6.1, буква в) от GDPR. В редки случаи обработването на лични данни може да стане необходимо за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв може да бъде случаят, например, ако посетител се нарани в нашите обекти, което налага разкриването на неговото име, възраст, информация за здравното му осигуряване или друга жизненоважна информация на лекар, болница или друга трета страна. В този случай обработката ще се основава на чл. 6.1, буква г) от GDPR. И накрая, обработването може да се основава на чл. 6.1, буква е) от GDPR. Това е правното основание за процесите, които не са обхванати от някоя от горните точки, ако обработката е необходима за защита на законните интереси на нашата компания или на трета страна и ако няма превес на интересите или основните права и свободи на субекта на данните. Разрешено ни е такова обработване, тъй като то е изрично упоменато в европейското законодателство. В тази връзка законодателят е посочил, че легитимен интерес следва да се приеме, ако субектът на данните е клиент на администратора (GDPR, "Като има предвид" № (47), второ изречение).

Ако обработването на лични данни се основава на чл. 6.1, буква е) от GDPR, тогава нашият легитимен интерес е извършването на нашите бизнес дейности в полза на нашите служители и нашите акционери.

Законовият период на съхранение е критерий за продължителността на съхранение на личните данни. След изтичането на този период съответните данни се изтриват рутинно, ако вече не са необходими за изпълнението или започването на договори.

С настоящото Ви информираме, че разкриването на лични данни може да се изисква по закон (данъчни разпоредби) или в контекста на договор (напр. информация за страна по договора). За сключването на договор може да се наложи субектът на данни да ни предостави лични данни, които на свой ред трябва да бъдат обработени от нас. Например от субекта на данни се изисква да ни предостави лични данни, когато нашето дружество сключва договор с този субект на данни. Непредоставянето на такива лични данни ще попречи на сключването на договора със субекта на данните. Преди да ни предостави лични данни, субектът на данни трябва да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните. Нашето длъжностно лице по защита на данните информира субекта на данните за всеки отделен случай дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или е необходимо за договора, дали има задължение за предоставяне на такива лични данни и какви биха били последиците от непредоставянето на такива лични данни.