Регламент REACH

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. С Регламента REACH ЕС създаде единна система за регистрация, оценка и разрешаване на химикали. Целта на този регламент е да се осигури защита на човешкото здраве и околната среда. Той влезе в сила на 1 юни 2007 г.

ХЕЛУКАБЕЛ ГмбХ произвежда и търгува с продукти, които са продукти по смисъла на законодателството за химикалите. Поради това ние подлежим на задълженията за предоставяне на информация в съответствие с член 33 от Регламента REACH, ако доставян от нас продукт съдържа SVHC вещество в концентрация над 0,1 масови процента. В съответствие с регламента REACH ХЕЛУКАБЕЛ ГмбХ се счита за потребител надолу по веригата и следователно не подлежи на задължението за регистрация.

Списъкът на веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), обикновено се актуализира веднъж или два пъти годишно и се публикува на уебсайта на Европейската агенция по химикали (ECHA). Ние сме в постоянен диалог и обмен на информация с нашите доставчици.

Ако имате допълнителни въпроси относно забраните за употреба на вещества и изискванията към веществата (като REACH, RoHS, конфликтни минерали (CMRT) и т.н.), моля, свържете се с compliance@helukabel.de.