RoHS-Директива на Европейския парламент

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване от 8 юни 2011 г. (преработена) и Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на веществата, подлежащи на ограничения. С Директива 2011/65/ЕС се ограничава употребата и пускането на пазара на олово, живак, кадмий, хром VI, полибромирани бифенили (PBB) и полибромирани дифенилетери (PBDE) в определено електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Тя влезе в сила през юли 2011 г. и замени старата Директива 2006/95/ЕО от 12 декември 2006 г. Директива 2011/65/ЕС е транспонирана в националното законодателство на Германия чрез Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV). С Директива 2011/65/ЕС е въведена процедура, която позволява в бъдеще да се добавят допълнителни вещества. Този процес беше използван за първи път в Делегирана директива (ЕС) 2015/863, за да се включат веществата ди(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP), диизобутилфталат (DIBP), както и категория 11 "друго електрическо и електронно оборудване, което не попада в нито една от горните категории" в обхвата на съществуващата Директива RoHS. Преходният период за това приключи на 22 юли 2019 г.