Политика в областта на качеството, околната среда и енергетиката в ХЕЛУКАБЕЛ

ХЕЛУКАБЕЛ ГмбХ е независимо предприятие, което разработва, произвежда и продава кабели, проводници и аксесоари.

Ние следваме стратегия за растеж. Това се случва в среда на нарастващи очаквания както от страна на клиентите, така и от страна на обществото и заинтересованите страни. Определянето и оценяването на претенциите и изискванията по отношение на заинтересованите страни в контекста на бизнес и пазарните условия във връзка с нашите бизнес процеси е в основата на целевата ориентация.

Целта е да се постигне устойчив бизнес успех чрез доверието и удовлетворението на клиентите и обществото като цяло. Благодарение на адаптивността и непрекъснатото развитие на своята система за управление ние гарантираме бъдещето на компанията. В резултат на това ХЕЛУКАБЕЛ поставя голям акцент върху качеството и въздействието върху околната среда на своите процеси и продукти, ефективното използване на ресурсите и енергията, както и върху удовлетворяването на законовите и регулаторните изисквания.

ХЕЛУКАБЕЛ спазва и следните разпоредби за опазване на околната среда: разпоредбите за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS) и за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества (REACH).

Спазването на политиката за качество, околна среда и енергия е задължение и постоянна задача за изпълнителния съвет и за всеки отделен служител. Изискванията на политиката по качеството, околната среда и енергията се изразяват в тези области.

Клиенти, общество, заинтересовани страни. Разбирането на изискванията на клиентите, както и на изискванията и очакванията на държавата и обществото, формират рамката за успешното развитие на компанията. Това включва официални и законови изисквания. Те трябва да бъдат идентифицирани и проверявани за уместност постоянно. Тяхното изпълнение трябва да се планира и контролира.

Ръководство и служители. Успехът на ХЕЛУ КАБЕЛ ГмбХ се подкрепя от квалифицирани ръководители и служители, които работят съвместно в екип, съчетавайки висока степен на отговорност и независимост с подчертано внимание към разходите, качеството, околната среда, енергията, здравето и безопасността.

Доставчици. Разчитаме на избрани доставчици, които работят в партньорство с нас и отговарят на нашите стандарти за качество, опазване на околната среда и енергийна ефективност.

Качество. Надеждни продукти, отговарящи на изискванията, навременна доставка и отлично обслужване ни позволяват да отговорим на изискванията на нашите клиенти. Целите по отношение на качеството са съобразени с принципите на тази политика. Те ще бъдат приведени в съответствие с дейността на компанията и тяхното изпълнение се следи.

Околна среда. Ние се ангажираме да продължим да избягваме и свеждаме до минимум отрицателното въздействие върху околната среда. Това важи особено за качеството на въздуха и водата и за непреднамерените емисии. По този начин се стремим да използваме икономично всички видове природни ресурси. Използваме опасни вещества, само когато няма по-добри алтернативи и боравим внимателно с опасните вещества. Намаляваме до минимум и разделяме отпадъците, за да дадем възможност за тяхната външна повторна употреба. Работим активно с нашите доставчици, за да избегнем използването на опасни вещества. Целите в областта на околната среда са съобразени с принципите на тази политика. Те ще бъдат приведени в съответствие с дейността на компанията и тяхното изпълнение се следи.

Енергия. Непрекъснатият стремеж към по-голяма енергийна ефективност и по-ниско потребление е съществена предпоставка за устойчивост на по-нататъшния растеж в света. Поемаме ангажимент постоянно да подобряваме системата за управление на енергията и свързаните с нея резултати. Поради това ще се определя използването, потреблението и ефективността на енергията. Възможностите за тяхното подобряване се търсят, оценяват, приоритизират и, доколкото е възможно и разумно - реализират. Енергийните цели са съобразени с принципите на тази политика. Те ще бъдат приведени в съответствие с дейността на компанията и тяхното изпълнение се следи.

Непрекъснато подобрение. Стремим се към непрекъснато подобряване на качеството на продуктите и услугите по отношение на оперативното опазване на околната среда, свързаните с енергопотреблението показатели, както и на здравето и безопасността. По този начин винаги търсим подходящи мерки за оптимизиране на процесите, организацията, работната среда и оборудването в съответствие с настоящите и бъдещите изисквания.

Законовите и регулаторните изисквания по отношение на грижата за околната среда и енергетиката вече са определени и ще се актуализират редовно. Отговорните лица в организацията осигуряват изпълнението и спазването им.

Наръчникът за управление обобщава интегрираната система за управление на качеството, въздействието върху околната среда и енергийните характеристики. Той се позовава на нашите документирани цели, които са описани и направени задължителни чрез интегрираната система за управление на качеството, въздействието върху околната среда и енергията и чрез допълнителни разпоредби и инструкции за всички служители.